Dansstudio Swing

 Intern Reglement


Benaming / Zetel / Doel

Art. 1

De vereniging draagt de naam ‘Dansstudio Swing vzw’. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Antwerpen, district Deurne, Venneborglaan 173. De zetel mag naar elk ander adres overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van het bestuur.

De vereniging werd opgericht te Wilrijk op datum van 01/06/1999 als een feitelijke vereniging.

De vereniging werd op 28/8/2009 omgevormd tot een VZW door goedkeuring van de oprichtingsstatuten door de toekomstige bestuurders.


Art. 2

De vereniging heeft tot doel:

 • De organisatie van dans/dans- theateractiviteiten voor kinderen & jongeren.
 • Het inrichten van activiteiten op gebied van dans en expressie die praktisch en financieel binnen het bereik liggen van een ruime groep kinderen en jongeren waaronder veel kinderen uit kroostrijke gezinnen.
 • Een lessenpakket op gebied van dans, muziek, theater & expressie aan te bieden met een duidelijk sociaal aspect dat interesse, creativiteit en zelfontplooiing stimuleert.
 • De kinderen te laten kennismaken met de verschillende aspecten van de wereld van de dans, d.w.z. dansgeschiedenis, literatuur en het bijwonen van dansvoorstellingen.
 • Het in groep bijwonen en bespreken van dans/theatervoorstellingen.
 • Waken over professionele opzet, professionele begeleiding en pedagogische aanpak met de bedoeling de huidige werking te behouden en verder uit te bouwen.
 • Samenwerking met de lokale organisaties.

Dit zal gebeuren zonder en buiten alle meningsverschillen van racistische, godsdienstige of politieke aard.

Tevens beoogt de vereniging ook vriendschappelijk en sociaal samenzijn tussen de leden te bewerken en te stimuleren.

De vereniging mag roerende goederen bezitten of gebruiken indien deze nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.


Art. 3

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het dansjaar voor de leerlingen start in september de eerste volle schoolweek en eindigt in juni voor de start van de middelbare examens.


Art. 4

De vereniging wordt opgericht voor een onbeperkte duur en kan te allen tijde ontbonden worden volgens de wijze zoals beschreven in de VZW statuten.

 

Leden / Aanvaarding / Lidgelden / Veiligheid

Art. 5

Het aantal leden is onbeperkt.

Het aantal leden per groep is beperkt tot ongeveer 20. In het geval het totale aantal leden minder dan 100 gaat bedragen zal de vrijwillige ontbinding van de vereniging plaatsvinden zoals beschreven in de VZW statuten. Deze zal uitgesproken worden door het bestuur dat dan ook zal bepalen waartoe het maatschappelijk bezit zal gebruikt worden.


Art. 6

Ieder die zich aanbiedt als lid kan aanvaard worden.

Het bestuur heeft steeds de mogelijkheid om een lid niet te aanvaarden mits een redelijke motivatie daarvoor.

Het bestuur beslist in welke niveaugroep het lid zal ingedeeld worden. Een lid kan na evaluatie van de docent in een lagere of hogere groep geplaatst worden. Dit met het doel het niveau van het lid te respecteren.

Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn in een lesuur kan beslist worden dit te annuleren en indien mogelijk een alternatief voor te stellen.


Art. 7

Indien te veel leerlingen hun afwezigheid vooraf melden kunnen lessen samengevoegd worden.

Bij plotse onvoorziene afwezigheid van een docent worden de leden per e-mail en, afhankelijk van het tijdstip, ook per sms verwittigd.

Er is geen compensatie of vervangende les voorzien indien de lessen niet kunnen doorgaan door onvoorziene omstandigheden of niet te voorspellen omstandigheden zoals bijvoorbeeld pandemie, extreme weersomstandigheden, ziekte docent, onbeschikbaarheid van de danszaal of indien zij op officiële feestdagen en schoolvakanties vallen.


Art. 8

Ontslagname door een lid gebeurt door eenvoudige kennisgeving door het betrokken lid aan het bestuur. Elk lid echter dat de door hem verschuldigde jaarbijdrage niet voldoet, wordt geschrapt uit de ledenlijst.

Het lid dat ontslag neemt kan geen teruggave eisen van de door hem betaalde bijdragen.

Enkel na voorlegging van een geldig doktersattest kan een gedeeltelijke teruggbetaling van het lidgeld overwogen worden.

Na deelname aan 2 proeflessen wordt men automatisch lid en is betaling van het lidgeld verplicht.


Art. 9

De vereniging erkent enkel de actieve leden, dit zijn de leden die hun lidgeld betaalden en op regelmatige basis deelnemen aan de lessen en aan de door de vereniging ingerichte manifestaties/demonstraties.

Bij afwezigheid verwittigt het lid de vereniging per e-mail of telefonisch.

Leden die meermaals afwezig zijn zonder schriftelijke of telefonische verwittiging worden automatisch beschouwd als niet leden en geven hun plaats door aan iemand op de wachtlijst. Er is geen teruggave van lidgeld mogelijk.

Ook voorrang op een eventuele inschrijving voor het volgende dansjaar vervalt.


Art. 10

De jaarlijkse bijdrage (lidgeld) voor de leden wordt vastgesteld door het Bestuur en kan jaarlijks herzien worden. In het lidgeld zijn de ongevallenverzekering en de verzekering BA inbegrepen.

Bij niet betaling van het lidgeld voor de start van het nieuwe dansjaar wordt er geen ongevallenverzekering en geen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten en worden eventuele opgelopen kosten niet vergoed door de vereniging.

Bij niet betaling van het lidgeld tegen 1 oktober van het nieuwe dansjaar wordt het lid niet meer toegelaten in de lessen. Ouders kunnen bij de voorzitter/penningmeester terecht om een maandelijks afbetalingsplan op te stellen.


Art. 11

De verantwoordelijkheid van de minderjarige leden valt onder de wettelijke vertegenwoordiger.


Art. 12

De vereniging is niet verantwoordelijk voor diefstallen zowel in de kleedkamers als rondom het Sportcentrum.

Persoonlijke, waardevolle bezittingen laten leerlingen beter thuis of kunnen tijdens de les opgeborgen worden in de zaal in de daarvoor bestemde kist.

Vergeten en verloren voorwerpen worden bijgehouden in een niet-afgesloten ruimte en worden op het einde van elke dansjaar weggegooid of geschonken aan een goed doel. Swing kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.


Art.13

Het dragen van makkelijke sportkledij is verplicht en verschillend per dansstijl:

 • Jazz: zwarte aansluitende dansbroek en rode T-shirt voorzien van het logo van de vereniging, ook een zwarte top voorzien van het logo van de vereniging is toegelaten. Het dragen van dansslofjes of turnpantoffels met soepele zool zijn wenselijk. Basketters, pumps of zware sportschoenen zijn verboden. Het dragen van Jazz Boots is toegestaan, dit enkel van het merk “Le Pappillon”.
 • Hedendaagse dans: zwarte aansluitende dansbroek en rode T-shirt voorzien van het logo van de vereniging, ook een zwarte top voorzien van het logo van de vereniging is toegelaten.. Tijdens de lessen hedendaags wordt er gedanst op sokken, zwarte balletslofjes of blote voeten.
 • Streetdance : een zwarte dansbroek en rode T-shirt voorzien van het logo van de vereniging, ook een zwarte top voorzien van het logo van de vereniging is toegelaten.. Ook het dragen van dansslofjes of turnpantoffels met soepele zool zijn wenselijk. Basketters, pumps of zware sportschoenen zijn verboden. Het dragen van Jazz Boots is toegestaan.
 • Dans je in een short dan is deze aansluitend en heeft ze pijpjes van minstens 5 cm.
 • Klassiek ballet: de dansers dragen een uniform. Het uniform wordt beschreven op de website.

Bij warm weer is het toegelaten om een topje te dragen in zwart, rood of wit.

Jongens dragen een rode t-shirt voorzien van het logo van de vereniging of een effen zwarte T-shirt.

Lange haren worden steeds bij elkaar gebonden door middel van een elastien en haarspeldjes zodat het gezicht vrij en steeds zichtbaar is.

Het dragen van alle hoofddeksels is verboden tijdens de dansles. Hoofddeksels zijn enkel toegelaten in het kader van een choreografie als deze expliciet door de docent wordt toegevoegd aan het geheel.

Bij geregeld voorkomen van ongepast, moeilijk gedrag (bijvoorbeeld te kort aan motivatie, brutaliteit, verbaal en/of fysiek geweld, …) wordt er een eerste maal mondeling contact opgenomen met de ouders van het lid of lid zelf (bij +18-jarigen).  Het gedrag van het lid wordt na deze kennismaking geëvalueerd door de betrokken docent. Wanneer na een tweede, verwittiging geen verbetering kan vastgesteld worden, heeft de vereniging het recht dit lid uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld.


Art. 14

Het dragen van juwelen (horloge’s, oorbellen, kettingen, armbandjes, ringen, peercings,...) is verboden tijdens de lessen en op wedstrijden en optredens.

De vereniging is niet verantwoordelijk voor schade of verlies aan kledij of andere persoonlijke bezittingen. Lichamelijke schade aan het lid of andere leden door het dragen van juwelen tijdens de lessen valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging.


Art. 15

Het is verboden tijdens de lessen te eten en frisdranken te drinken. Enkel water is toegelaten in de sportzaal.

Wanneer de leden in het openbaar verschijnen in kledij die het logo van de vereniging draagt is het verboden te roken, alcohol of andere verdovende middelen te gebruiken.

Dit kan aanleiding geven tot uitsluiting zonder teruggave van het lidgeld.

Het lid moet steeds in acht nemen dat zij bij het dragen van kledij die het logo van de vereniging draagt op dat moment ook de vereniging vertegenwoordigt.


Art. 16

Ouders en begeleiders zijn enkel toegelaten in de danszaal om hun kinderen naar de les te begeleiden of hen te helpen indien ze jonger zijn dan 8 jaar.


Art. 17

Beeld-, video- en fotomateriaal van de dansers (zowel tijdens de lessen als externe activiteiten) mag door de vereniging ten allen tijde gebruikt worden voor promotiemateriaal. Indien u hier bezwaar tegen hebt, moet dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij inschrijving van het lid.


Art. 18

Elk lid geeft blijk van kennis van het huishoudelijk reglement d.m.v. aanvaarding hiervan bij de inschrijving en aanvaardt hierdoor de vooropgestelde voorwaarden.


Art.19

Dansstudio Swing streeft ernaar een plaats te zijn zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen. Er wordt gewerkt een een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen. Er heerst een open sfeer en er wordt op ee gezonde en medische manier gesport.
De Dansstudio hanteert de codes van een goed bestuur en de gedragscode van de Federatie
Voor vragen omtrent lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag kan u steeds bij ons terecht of vindt u de nodige informatie via de Federatie Danssport Vlaanderen, aanspreekpersonen integriteit. 


Auteursrecht

Art. 20

Het logo van de vereniging kenmerkt de huisstijl en kan enkel gebruikt worden voor publicaties eigen aan de vereniging. Het logo mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen of aangepast worden zonder toestemmng van de vereniging.


Verzekering

Art. 21

De vereniging sluit een sportverzekering af bij een volwaardige verzekeringsmaatschappij voor alle leden, lesgevers, vrijwilligers en bestuur.

De leden betalen een jaarlijkse vergoeding voor deze verzekering. Momenteel is deze begrepen in het lidgeld. Het bedrag kan in de loop van latere jaren aangepast worden.

De vereniging sluit eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af voor alle leden, lesgevers, vrijwilligers en bestuur.

De vereniging sluit eveneens een verzekering bestuurders af voor alle bestuurders van de VZW.

Verlies of beschadigingen, toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de vereniging door toedoen van een toevallige bezoeker die niet valt onder de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, zullen ten allen tijde verhaald worden.


Bestuur

Art. 22

De vereniging wordt bestuurd door de algemene vergadering. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en heeft de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vereniging en de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

De algemene vergadering draagt het dagelijks bestuur over aan de raad van bestuur.

Dit alles zoals beschreven in de VZW statuten en volgens de VZW-wet.


Budget en rekeningen

Art. 23

De zakelijk leider, benoemd door de raad van bestuur, zal instaan voor de financiële handelingen van de vereniging. Alle stukken ter justificatie van de inkomsten en uitgaven zullen bijgehouden worden en kunnen te allen tijde voorgelegd worden aan de leden.

Op het einde van elke werkjaar zullen zij een raming maken van de te verwachten inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar.


Privacy & GDPR

Art. 24

Wij voldoen aan de GDPR regels. Lees hier onze privacyverklaring.


Art. 25

Sfeerbeelden die een algemene, spontane en niet geposeerde sfeeropname weergeven kunnen door leden van het Bestuur of door de door hen aangeduide personen genomen worden (video- en fotomateriaal) en mogen vrij gebruikt worden op promotiemateriaal, website en social media.

Voor het gebruik van gerichte beelden waarop max. 3 dansers te zien zijn zal schriftelijke toestemming gevraagd worden en steeds het doel van gebruik toegelicht worden.

Indien u een foto/beeld verwijderd wil zien kan u contact opnemen met info@swingdans.be.